Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov, účinná od 15.06.2019

Vyhláška Ministerstva Spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, účinná od 15.06.2019

Čítať ďalej >>
Správny súdny poriadok č. 162/2015 Z.z.

Od dňa 01.07.2016 je účinný namiesto Občianskeho súdneho poriadku vo veciach týkajúcich sa súdnych správnych sporov Správny súdny poriadok č. 162/2015 Z.z.  

Čítať ďalej >>
Civilný mimosporový poriadok č. 161/2015 Z.z.

Od dňa 01.07.2016 je účinný nový poriadok pre mimosporové občianke konania namiesto Občianskeho súdneho poriadku a to Civilný mimosporový poriadok

Čítať ďalej >>
Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z.

Od 01.07.2016 začal byť účinný nový sporový poriadok namiesto Občianskeho súdneho poriadku a to Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z.

Čítať ďalej >>
Občiansky súdny poriadok
Zákon č. 99 / 1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení zákona č. 180/2013 Z. z.
Účinný od: 01. 10. 2013
  
Čítať ďalej >>
Občiansky zákonník

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

v znení novely č. 180/2013 Z.z.

Čítať ďalej >>
Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 36/11/2013 o úprave zovňajšku advokáta

 zo 4. novembra 2013

Čítať ďalej >>
Etický kódex CCBE
Čítať ďalej >>
Uznesenie o výchove advokátskych koncipientov

Účinné od 15.07.2013

Čítať ďalej >>
Disciplinárny poriadok Slovenskej advokátskej komory

 Účinný od 15.07.2013

Čítať ďalej >>
Advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory

 Účinný od 15.07.2013

Čítať ďalej >>
Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Účinná od 01.07.2013 
Čítať ďalej >>
Zákon o advokácii

 Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplneí zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Účinný od 01.11.2013.

Čítať ďalej >>