Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

 Občianske právo

 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o. zabezpečuje:

- vyhotovanie zmlúv a iných dokumentov;

- zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach;

- zastupovanie v súdnych konaniach;

- zastupovanie pri zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov;

- zastupovanie v konaniach podľa rodinného práva;

- vymáhanie a postúpenie pohľadávok;

- zastupovanie pri uplatnení si nároku na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia,

- zastupovanie v exekučnom konaní;

- zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva;

- zabezpečovanie záväzkov zmluvných strán;

- zastupovanie pri určovaní neplatnosti právnych úkonov;

- zastupovanie pri ochrane vlastníckeho práva;

- dedičské právo;

- ochrana spotrebiteľa;