Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/j/u/u19018/public_html/framework/class.database.php on line 61
Novinky - judrkollar.sk

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

 

Antibyrokracia po slovensky – Rodičovský príspevok

 

 

V posledných dňoch došlo k výmene vlády Slovenskej republiky a teda aj k výmene ministrov na slovenských ministerstvách a na postoch podpredsedov vlád. Činnosť a legislatívne zmeny novej vlády SR sú značne poznačené v súčasnosti svetovou pandémiou vírusu COVID-19 a zabezpečovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti a preventívnych opatrení proti jeho ďalšiemu šíreniu. Niektoré z opatrení či už súčasnej alebo predchádzajúcej vlády SR sú diskutabilné s poukazom na práva a slobody garantované všetkým občanom SR základným prameňom práva – Ústavou Slovenskej republiky. Základné potreby a práva občanov SR by mali byť aj naďalej zabezpečované zo strany Slovenskej republiky a medzi ne určite patrí aj právo na rodičovský príspevok.

Právnu úpravu a poskytovanie rodičovského príspevku upravuje zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku (ďalej len „zákon“). V zmysle zákona ide o štátnu sociálnu dávku, ktorá je určená na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa, pričom o nároku na rodičovský príspevok koná a rozhoduje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou v zmysle zákona je rodič dieťaťa, fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosti rodičov alebo manžel rodiča dieťaťa (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom nárok na rodičovský príspevok vzniká len jednej z nich. Oprávnená osoba môže požiadať o vyplácanie rodičovského príspevku ak zabezpečuje starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike. Rodičovský príspevok sa poskytuje zo strany Slovenskej republiky na dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Na dieťa do šiestich rokov veku sa rodičovský príspevok vypláca aj keď je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosti rodičov, avšak najdlhšie tri roky od právoplatnosti príslušného rozhodnutia. Zákon definuje aj pojem „riadna starostlivosť o dieťa“ ako starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme fyzického a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa, hygiena, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa. Slovenská republika určila v zmysle zákona sumu rodičovského príspevku vo výške 270 Eur mesačne alebo 370 Eur mesačne v prípade ak sa oprávnenej osobe pred rodičovským príspevkom vyplácala materská, pričom táto sociálna dávka sa vypláca mesačne pozadu a to buď na bankový účet alebo v hotovosti. Žiadosť o rodičovský príspevok je možné podať v písomnej forme alebo elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom.

Hoci je zákon vo veci uplatnenia nároku na rodičovský príspevok veľmi strohý tak ako je to aj v prípade zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, v praxi je postup značne širší. Zákon uvádza, že žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje len meno, priezvisko, dátum narodenia  rodné číslo a adresu pobytu oprávnenej osoby. Žiadosť o rodičovský príspevok zverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/formulare-ziadosti/z_o_rp_pdf.pdf ; vyžaduje po obsahovej stránke oveľa viac osobných údajov nie len o oprávnenej osobe ale aj o jej manželovi a dieťati, celkovo päť strán formátu A4. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať kolónke s názvom „Uplatnenie nároku“, kde je potrebné uviesť dátum uvedený v potvrdení príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne o trvaní materskej dovolenky oprávnenej osoby. Väčšina osobných údajov o oprávnenej osobe, jej manželovi a dieťati sú totožné s údajmi, ktoré boli poskytnuté príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aj s prílohami preukazujúcimi  tvrdenia oprávnenej osoby pri žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa, resp. pri nároku na vyplácanie materskej. K správne vyplnenej žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne o trvaní materskej oprávnenej osoby (v rozsahu od kedy do kedy presne trvala), kópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz oprávnenej osoby. V rámci antibyrokratických opatrení predchádzajúcej vlády by sa oprávnená osoba mohla domnievať, že dva úrady – príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny a príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, organizačne začlenené pod jedno a to isté Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny si v rámci svojich informačných systémov vedia takéto informácie navzájom poskytovať, avšak nie je tomu tak. Pred vyplnením žiadosti o rodičovský príspevok a po skončení materskej dovolenky oprávnenej osoby, je totiž nutné osobne navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne a vyžiadať si potvrdenie o trvaní materskej dovolenky oprávnenej osoby v rozsahu od dňa začatia jej trvania do dňa skončenia jej trvania. Po obdržaní predmetného potvrdenia je možné dokončiť vyplnenie žiadosti o rodičovský príspevok a to najmä kolónku s názvom „Uplatnenie nároku“ od dňa nasledujúceho po dni skončenia materskej dovolenky oprávnenej osoby. Až následne spoločne s kópiou rodného listu dieťaťa a občianskym preukazom oprávnenej osoby môže oprávnená osoba vystáť ďalšiu radu na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde odovzdá všetky dokumenty príslušnému úradníkovi príslušného úradu. V danom prípade netreba očakávať, že by oprávnenej osobe príslušný pracovník potvrdil kópiu podanej žiadosti o rodičovský príspevok aj s prílohami, nakoľko takúto prax úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepozná, hoci na iných štátnych úradoch je to bežné. Oprávnená osoba musí byť obozretná aj v prípade, ak podá predmetnú žiadosť o rodičovský príspevok pred dňom skončenia materskej dovolenky oprávnenej osoby aj s príslušnými prílohami, nakoľko príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, takúto vopred podanú žiadosť (hoci správne vyplnenú) neakceptuje a od oprávnenej osoby je teda vyžadované zabezpečiť všetko nanovo po dni skončenia materskej dovolenky. Oprávnená osoba tak v praxi robí poslíčka medzi dvoma štátnymi inštitúciami pod totožným vedením a navyše opätovne poskytuje už informácie o sebe a svojich rodinných príslušníkoch a predkladá opätovne už predložené prílohy, ktoré má už príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojom archíve a dúfajme aj vo svojom informačnom systéme.

Žiadateľom o rodičovský príspevok neostáva nič iné len mať pevné nervy, pokiaľ možno nová vláda SR, resp. nový Minister práce, sociálnych vecí a rodiny neurobia nové a efektívnejšie organizačné kroky v predmetnej problematike. Možno sa aj nájde ochota prepojiť informačný systém Sociálnej poisťovne s informačným systémom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Možno niekedy v budúcnosti bude táto problematika zautomatizovaná a jednoducho po skončení materskej dovolenky oprávnená osoba plynule prejde na rodičovskú dovolenku bez nezmyselných a neopodstatnených obštrukcií zo strany štátu a rodičia sa tak budú môcť ďalej nerušene venovať svojim deťom a ich potrebám a záujmom, čo by malo byť aj záujmom tohto štátu.

 

 

Vyhotovil: V Bratislave dňa 25.03.2020

                   JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ

                   Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

                   www.judrkollar.sk

 

 

  

 

 

 

 

 Náš príspevok a právny názor uverejnený v relácii RTVS Občan za dverami dňa 08.03.2020 k problematike pozemkov si môžete pozrieť od minúty 09:40 do 18:00 na nasledovnom linku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14108

 

 

 

Antibyrokracia po slovensky – Štátny príspevok pri narodení dieťaťa

 

 

 

Z rôznych médií je stále viac počuť o tom ako Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  prijíma rôzne opatrenia v orgánoch verejnej správy s cieľom čo najviac odbremeniť občanov Slovenskej republiky od požadovania rôznych dokumentov vydávaných a vedených  štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi (s preneseným výkonom štátnej správy) zo strany iných štátnych alebo samosprávnych orgánov. Tieto opatrenia Úrad podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu nazýva ako antibyrokratické balíčky opatrení. Antibyrokracia má rôzne podoby a obzvlášť v Slovenskej republike.

Ako príklad z praxe možno poukázať na štátom poskytovaný príspevok pri narodení dieťaťa legislatívne upravený veľmi strohým zákonom č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zákon podľa svojho ustanovenia § 1 upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí, pričom tento príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Predmetný príspevok je určený podľa svojho znenia primárne pre matku dieťaťa. Oprávnená osoba v zmysle zákona má jedno-rázový nárok na príspevok, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo. Suma príspevku je podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona vo výške 829,86 EUR pri narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu, pričom novorodenec sa musel dožiť aspoň 28 dní. Od štvrtého pôrodu sa suma predmetného príspevku znižuje na 151,37 EUR. Vláda SR si vyhradila aj právo, že sumu príspevku môže zvýšiť k 1. septembru kalendárneho roka. Podľa ustanovenia § 7 zákona nárok na predmetný príspevok vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom. Ustanovenie § 8 zákona sa obmedzuje len na to, že oprávnená osoba v zmysle zákona si uplatňuje predmetný príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého obvode má trvalý pobyt, pričom žiadosť o príspevok v zmysle zákona obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby v zmysle zákona a dieťaťa, ktorými sú meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu. Ďalej sa zákon, v skratke, obmedzuje len na vyplatenie príspevku oprávnenej osobe najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci podania žiadosti o príspevok a preukázania splnenia podmienok. Tento nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. Ustanovenie § 14 zákona (pravdepodobne antibyrokratické opatrenie) ustanovuje, že zdravotnícke zariadenia, obce a ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní predmetného príspevku sú povinné bezodplatne spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.   

V praxi však antibyrokracia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade predmetného príspevku funguje inak. Pri narodení dieťaťa zamestnanec príslušnej matriky navštevuje matky už v pôrodnici a zbiera nevyhnutné osobné údaje tak o rodičoch ako aj o novorodencovi. Následne otec alebo matka novorodenca, zvyčajne však otec zabezpečuje vybavenie rodného listu novorodenca na príslušnej matrike, kde obdrží aj tlačivo s názvom „žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa“ – link: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/formulare-ziadosti/ziadost-prispevok-pri-narodeni-dietata.pdf, ktoré je nutné vyplniť a spoločne s prílohami (pravdepodobne aj nad rámec požadovaný zákonom) odovzdať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade šťastia ho zamestnanec matriky aj vyplnil v časti týkajúcej sa matriky, kde sa novorodenec narodil, inak budete nútení tam ísť opätovne. V predmetnej žiadosti, v priebehu plynutia 28 prvých dní novorodenca, musí oprávnená osoby v zmysle zákona (najčastejšie matka) vyplniť svoje priezvisko, meno, rodinný stav, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého alebo prechodného pobytu a telefónne číslo. Pod bodom C predmetnej žiadosti sa oprávnená osoba dozvie, že potrebuje aj potvrdenie ošetrujúceho lekára o dožití sa 28 dní života dieťaťa, avšak len málokto si všimne, že nie je súčasťou predmetnej žiadosti. Oprávnená osoba tak musí najskôr novorodenca prihlásiť do zdravotnej poisťovne a uzatvoriť s detským lekárom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencovi. Až následne môže oprávnená osoba nechať vyplniť detského lekára tlačivo s názvom „Potvrdenie ošetrujúceho lekára na účely posúdenia nároku na príspevok pri narodení dieťaťa“ – link: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Narodenie/Potvrdenie_osetrujuceho_lekara_dietata.pdf a zobrať si dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencovi. Za pozornosť stojí skutočnosť, že zamestnancom príslušného úradu nepostačuje pečiatka detského lekára na tlačive, takže ešte musíte vypĺňať do jednotlivých kolóniek príslušného tlačiva údaje z pečiatky lekára. Následne otec alebo matka novorodenca musí navštíviť gynekológa matky, aby gynekológ potvrdil v predmetnej žiadosti úradom požadované skutočnosti. Žiadosť ešte obsahuje spôsob a údaje na vyplatenie predmetného príspevku a potvrdenie správnosti údajov zamestnanca príslušného úradu. Následne sa oprávnená osoba v žiadosti dočíta o nevyhnutných prílohách k žiadosti ktorými sú najmä: rodný list dieťaťa (originál a aj fotokópia); potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťapotvrdenie o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti a o dožití sa 28 dní veku dieťaťa; vyhlásenie o bydlisku (vypisujú sa znova všetky osobné údaje matky a otca maloletého dieťa aj s údajmi o zamestnávateľoch); občiansky preukaz matky dieťaťa (v prípade, že vybavenie žiadosti zabezpečuje otec dieťaťa); žiadosť o prídavok na dieťa (vypisujú sa znova všetky osobné údaje matky a otca maloletého dieťa aj s údajmi o zamestnávateľoch); čestné vyhlásenie k žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa (potvrdzujúce, že ani jedno z detí nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a nebol udelený súhlas s osvojením daného dieťaťa). Až po vyplnení všetkých tlačív a predložení všetkých dokumentov je zamestnanec predmetného úradu ochotný prevziať predmetnú žiadosť.

Okrem skutočnosti, že príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, požaduje množstvo informácii a dokumentov v rozpore so zákonom upravujúcim poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa za pozornosť stoja aj iné antibyrokratické opatrenia ako predloženie občianskeho preukazu a zároveň vyhlásenie o bydlisku. Iné antibyrokratické opatrenie požaduje rodný list, ktorý vystavuje rodičom matrika pri prenesenom výkone štátnej správy; potvrdenia lekárov, ktorí majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami;  čestné vyhlásenie, ktorého obsah podlieha rozhodnutiu všeobecných súdov Slovenskej republiky o náhradnej starostlivosti dieťaťa alebo o osvojení dieťaťa. V danom prípade možno konštatovať, že antibyrokracia nevyšla a namiesto toho, aby sa rodičia tešili z nového prírastku do rodiny musia často stráviť ešte celé hodiny vybavovaním tlačív a potvrdení (nad rámec zákona) na uplatnenie príslušného príspevku, ktorý v dnešnej dobe postačuje tak maximálne na zaplatenie časti kúpnej ceny za kočík, z čoho mu vzišiel ľudový názov „kočíkovné“. S poľutovaním možno konštatovať, že pri priemernej čakacej dobe na už vybraný kočík a možnosti uplatniť si predmetný príspevok až po uplynutí 28 dní od narodenia novorodenca, príslušný príspevok takmer vôbec finančne nepomáha rodičom v radostnom očakávaní pokryť aspoň časť prvotných nákladov na novorodenca.


 

 

 

 


Vyhotovil: V Bratislave dňa 22.10.2019

                   JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ

                   Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

                   www.judrkollar.sk

 

 

 

 Príspevok Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o., do relácie RTVS - Občan za dverami, odvisielaná dňa 16.06.2019, si môžete pozrieť po kliknutí na link - https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14108/190022

 

 

 

Zrušenie účinnosti podstatnej časti ustanovení zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

 

 

Postup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom upravuje od roku 2014 zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Zákon pozitívne a negatívne vymedzuje, čo možno považovať za poľnohospodársky pozemok a čo nie. Účelom Zákona podľa zákonodarcu je, aby poľnohospodárske pozemky slúžili svojmu účelu a nadobúdali ich osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie, pričom ustanovil viaceré zákonné obmedzenia, kto a ako môže nadobúdať poľnohospodársky pozemok v zmysle Zákona a to v  ustanoveniach § 4, § 5 a § 6 Zákona.   

Ustanovenie § 4 ods. 1) Zákona upravovalo postup vlastníka poľnohospodárskeho pozemku pri  prevode vlastníctva k pozemku na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, pričom bez aplikácie ostatných odsekov § 4, § 5 a § 6 Zákona vlastník poľnohospodárskeho pozemku mohol previesť vlastníctvo k pozemku len na osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, alebo spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, alebo blízkej osobe a osobe príbuznej podľa Občianskeho zákonníka. Pri ostatných prevodoch vlastníctva bola povinnosť zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v Registri na webovom sídle Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR a taktiež na úradnej tabuli v obci, kde sa pozemok nachádza. Uchádzať sa o nadobudnutie poľnohospodárskeho pozemku mohla len osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v SR po dobu najmenej 10 rokov, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 roky a to buď v obci susediacej s obcou, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza alebo bez ohľadu na miesto podnikania. Vyššie uvedený postup sa vzťahoval aj na bezodplatný prevod darovaním poľnohospodárskeho pozemku. Možnosť uchádzať sa o nadobudnutie vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku dostali aj fyzické osoby, ktoré vykonávali najmenej 3 roky poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu. Na mladých poľnohospodárov sa nevťahuje podmienka vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 roky, ale zároveň ani nemôže takýto pozemok prenajať, predať a ani darovať 3 roky od jeho nadobudnutia do vlastníctva. Ustanovenie § 5 Zákona upravovalo zákonné náležitosti zverejnenia ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Ustanovenie § 6 Zákona upravovalo zákonné náležitosti overenia a preukázania podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, pričom splnenie týchto podmienok overoval okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný. O splnení zákonných podmienok, na základe podanej žiadosti, vydával príslušný okresný úrad osvedčenie do 30 dní, ktoré muselo byť prílohou k zmluve o prevode vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

Ústavný súd SR na základe nálezu so spis. zn. č. PL. ÚS 20/2014 zo dňa 14.11.2018 rozhodol, že vyššie uvedené ustanovenia § 4, § 5 a § 6 Zákona nie sú v súlade s článkom 1 ods. 1, článkom 13 ods. 4 a článkom 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Za najpodstatnejší možno považovať neoprávnený zásah Zákona do vlastníckeho práva uvedeného v článku 20 ods. 1 Ústavy SR. Ustanovenia § 4, § 5 a § 6 Zákona tak od dňa 11.02.2019 stratili svoju účinnosť a plynie lehote šesť mesiacov na to, aby poslanci Národnej rady SR uviedli predmetné ustanovenia do súladu s Ústavou SR, lebo inak stratia aj platnosť a teda aj zmysel celej právnej úpravy obsiahnutej v Zákone. V odôvodnení predmetného nálezu Ústavný súd SR uvádza, že posudzovaná právna úprava nevykazuje potenciál chrániť identifikovaný verejný záujem. Podľa názoru Ústavného súdu SR je zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vhodným a účinným nástrojom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ďalej sa v odôvodnení predmetného nálezu uvádza, že slovenský právny poriadok de lege lata žiadnu odbornú spôsobilosť od osoby vykonávajúcej poľnohospodársku výrobu nevyžaduje, a preto obmedzenia typu dĺžka a miesto vykonávania poľnohospodárskej výroby sú do značnej miery neopodstatnené. Ústavný súd SR tiež konštatuje, že stav poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je veľmi zlý a výrazne sa preferujú danou právnou úpravou „ako budúci nadobúdatelia poľnohospodárskych pozemkov súčasní (tí istí) výkonní poľnohospodári, ktorí (logicky) musia mať najväčší podiel na súčasnom stave. Ústavný súd SR ďalej uvádza, že posudzovaná právna úprava nie je vhodná a ani nevyhnutná, pričom v závere sa ešte uvádza, že posudzovaná právna úprava nevyhovela testu proporcionality obmedzenia základného práva vlastniť majetok. Ďalší osud Zákona tak teraz spočíva v rukách zákonodarcu ako aj to ako sa zákonodarca vysporiada s názorom Ústavného súdu SR na predmetnú právnu úpravu obsiahnutú v Zákone.         

 

 

        

Vyhotovil: V Bratislave dňa 05.04.2019

                   JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ

                   Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

                   www.judrkollar.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkladný účinok podaného dovolania v zmenkových sporových veciach

 

 

 

Právna teória, zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov a zákon č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, upravujú problematiku zmeniek a ich vymožiteľnosti. Zmenku ako cenný papier na rad môžeme jednoznačne označiť ako dokonalý a abstraktný cenný papier. Dokonalosť zmenky spočíva v tom, že právo zmenkového veriteľa je priamo uvedené v zmenke (listine), a preto je so zmenkou spojený jej vznik, prevod alebo zánik. Abstraktnosť zmenky spočíva v tom, že vznik tohto typu záväzku a jeho uplatnenie sa viaže len na splnenie hmotnoprávnych a procesnoprávnych náležitostí určených príslušnými právnymi predpismi. Uvedené skutočnosti však popisujú zmenky v teoretickej rovine. V praxi sa pri vymáhaní práva zo zmenky často vyskytujú rôzne špecifiká slovenskej aplikácie práva či už zo strany konajúcich sudcov Slovenskej republiky alebo aj v tomto prípade zo strany zákonodarcu – Národnej rady Slovenskej republiky. Slovenská aplikačná prax zmenkového práva tak pravdepodobne znehodnocuje funkciu zmenky ako takej a tiež jej právnu silu.

Dňa 12.12.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z.z., ktorým bol okrem iného novelizovaný zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Predmetným zákonom bol doplnený Civilný sporový poriadok o ustanovenie § 444 ods. 4 Civilného sporového poriadku, ktorého znenie je nasledovné: „Dovolanie má odkladný účinok, ak bolo podané proti rozhodnutiu vydanému v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky.“ Uvedené znenie ustanovenia by nebolo ničím zvláštnym vzhľadom na vyťaženosť Najvyššieho súdu SR, ktorý v minulosti aj v iných sporových veciach rozhodoval (časovo nepromptne) o odložení vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia na návrh strany podávajúcej dovolanie. Za pozornosť stojí skutočnosť, že vyššie uvedeným zákonom č. 350/2018 pribudlo do Civilného sporového poriadku aj ustanovenie § 471a, ktorého znenie je nasledovné: „Ustanovenie § 444 ods. 4 sa vzťahuje aj na dovolanie a mimoriadne dovolanie podané v konaní o zmenkovom platobnom rozkaze začatom pred dňom účinnosti tohto zákona podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2016.“ Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že nová právna úprava § 444 ods. 4 Civilného sporového poriadku je účinná aj na konania začaté pred dňom jej účinnosti. Článok 1 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ustanovuje, že: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“ Viaceré nálezy Ústavného súdu SR konštatovali, že do obsahu pojmu právny štát nesporne patrí aj zákaz retroaktivity a ochrana  nadobudnutých  práv  za predpokladu, že nový právny predpis zhoršuje právne postavenie svojich adresátov alebo je objektívne spôsobilý zhoršiť toto postavenie. Retroaktivita zavedená právnym predpisom, ktorý  by  rušil,  prípadne  zhoršoval  nadobudnuté  práva,  je  z  hľadiska  právnej  istoty neprípustná (napr. nález  Ústavného  súdu  SR sp. zn. PL. US 16/95). V praxi tak nastáva problém pri už začatom exekučnom výkone práv zo zmenky. Exekútor, ktorý už začal s výkonom práv zo zmenky na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia vo veci samej – exekučného titulu, tak môže konať v rozpore s novými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, nakoľko pravdepodobne vznikol dôvod na odklad exekúcie v zmysle ustanovenia § 61h ods. 1 písm. g)  zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok alebo dokonca dôvod na zastavenie exekúcie súdom ex offo v zmysle ustanovenia § 61k ods. 1 písm. b) zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok, pretože nastal odklad vymožiteľnosti už právoplatného rozhodnutia a teda spätne neexistuje vymáhateľný exekučný titul, ktorý zákon požaduje na začatie exekúcie. Exekútor by tak mal ex offo vydať upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, pokiaľ nechce konať protiprávne.

Momentálne je vecou konajúcich exekútorov a prípadne aj všeobecných súdov ako sa právne vysporiadajú s novým ustanovením § 444 ods. 4 CSP už pri začatých exekučných konaniach v právach vymáhaných zo zmenky, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a oprávnených záujmov povinných v predmetných exekučných konaniach a tiež aby konajúci exekútori nekonali v rozpore s platnými právnymi predpismi, pretože v danej veci by mali konať exekútori ex offo a teda bez toho, aby na novú právnu úpravu vo veci zmeniek boli upozorňovaní zo strany povinných.

 

 

        

Vyhotovil: V Bratislave dňa 25.03.2019

                   JUDr. Pavol Kollár, MBA, advokát a konateľ

                   Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

                   www.judrkollar.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Fukcionalita a praktickosť portálu eŽaloby

 

Elektronické služby orgánov Slovenskej republiky by mali uľahčiť, zrýchliť a zjednodušiť vybavovanie rôznych požiadaviek zo strany laickej verejnosti ako aj zo strany rôznych profesií, ktoré denno-denne prichádzajú do kontaktu s orgánmi verejnej správy. Tieto elektronické služby Slovenskej republiky by mali byť poskytované prostredníctvom portálu na internetovej stránke www.slovensko.sk, pričom jeho prevádzka poukazuje na jeho zjavnú obmedzenosť a diskutabilnú prepojenosť s inými systémami orgánov verejnej správy Slovenskej republiky. Predmetom tohto článku nie je bližšie rozoberať častú nefunkčnosť alebo obmedzenú prevádzku portálu www.slovensko.sk, ale poukázať na funkcionalitu jeho údajnej súčasti - portálu eŽaloby prevádzkovaného Ministerstvom spravodlivosti SR.

Hoci sa uvádza, že služby portálu eŽaloby ponúka aj portál www.slovensko.sk, prihlasuje sa do neho prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk za pomoci občianskeho preukazu s najnovším kvalifikovaným elektronickým podpisom. Prihlásenie do portálu eŽaloby je však komplikovanejšie ako do portálu slovensko.sk a musíte sa preklikávať cez viaceré okná.  Predmetný portál umožňuje elektronické podávanie podaní v civilnom konaní, upomínacom konaní a v exekučnom konaní. Za pozornosť však stoja najmä samotné elektronické formuláre, kde môžete zadať hlavne niektorých účastníkov konania (fyzickú osobu, právnickú osobu a štát), ich zákonného alebo právneho zástupcu, predmet podania, samotný text podania a petit podania. Za najviac nekomfortné technické riešenie možno považovať malé, len niekoľko centimetrové okienko alebo skôr „periskop“ (o rozmere cca 3 cm X 10 cm), cez ktoré môžete zadávať text samotného podania, pričom vždy vidíte len konkrétnu časť textu na ktorom sa práve nachádzate. Mnoho z Vás si určite povie, že predmetný text si prekopírujem z už vopred pripraveného dokumentu (podania), avšak po prekopírovaní textu zistíte, že text nedrží ani tvar, ani formu písma, ani medzery medzi odstavcami a zarovnáva sa prednostne vždy smerom doľava. Akékoľvek zamýšľané zvýraznenie časti textu je nemožné, a preto z podania vzniká jednoliaty celok. Určite je lepšie text podania prekopírovať z už vopred pripraveného dokumentu podania, nakoľko vložený text sa automaticky neukladá a môže sa Vám po uplynutí určitého časového obdobia celý vymazať, čo nepoteší nikoho. Celý text podania je možné vidieť až po uložení a podpísaní textu prostredníctvom občianskeho preukazu, čo spôsobuje neraz časté časové zdržania v podobe úpravy textu do aspoň z časti želanej formy. Ak však zamýšľate opätovnú úpravu textu musíte najskôr vymazať už vložený elektronický podpis a proces opakovať. Keď už máte samotné podanie podpísané a pripravené na odoslanie tak po stlačení ikonky odoslať sa neraz stáva (cca po 15 minútach), že sa opätovne musíte prihlásiť na portál eŽaloby a až následne Vám je umožnené celé podanie odoslať. V civilných konaniach sú na výber viaceré typy podaní pred vyplnením formulára, avšak formulár s názvom „vyjadrenie“ by ste hľadali márne. Môžete za týmto účelom využiť napríklad formulár s názvom „iné podanie“. Vo formulároch v civilných konaniach nie je možné v prípade, že zastupujete správcu konkurznej podstaty vyplniť údaje o správcovi konkurznej podstaty, ktorého právne zastupujete. Neaktuálnosť formulárov ako napríklad formulár s názvom „Návrh na nariadenie predbežného opatrenia“ tiež nie je raritou, hoci od účinnosti zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok sa používa nový termín „Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia“, čo si kompetentní nestihli všimnúť za pár rokov. Autor formulárov myslel aj na uľahčenie Vašej práce, keď pri právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch môžete zadať IČO subjektu a systém Vám automaticky vyhľadá predmetný subjekt. Aj to má svoje úskalia spočívajúce v tom, že napríklad pri sídle právnickej osoby môžete zadať orientačné číslo a aj súpisné číslo, pričom pri automatickom vyhľadaní subjektu musíte vždy vymazávať číslicu „0“ zo súpisného čísla, nakoľko systém pred uložením podania takýto údaj vyhodnocuje ako chybu. Pri súdnych konaniach týkajúcich sa maloletých detí napríklad nemyslel autor vôbec na údaje o otcovi, matke a maloletom dieťati ako účastníkov konania. V súdnych konaniach, kde vystupuje alebo môže ako účastník konania vystupovať intervenient, autor tiež nemyslel na danú možnosť. Portál eŽaloby, respektíve jeho jednotlivé funkcionality sú často nestabilné a nefungujúce, čo Vám oznamuje červeným textom samotný portál eŽaloby často ešte pred samotným prihlásením sa do neho. Za jednu z najväčších absurdít samotného portálu eŽaloby však možno považovať skutočnosť, že udelené plnomocenstvo od klienta môžete elektronicky podpísať certifikátom na občianskom preukaze, ktoré je akceptované v súdnom konaní (napr. upomínacie konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica) až do jeho právoplatnosti. Avšak v momente keď máte záujem podať návrh na vykonanie exekúcie, exekučný súd (Okresný súd Banská Bystrica) už predchádzajúce plnomocenstvo podpísané certifikátom na občianskom preukaze neakceptuje a tak musíte opätovne podpísať plnomocenstvo avšak už certifikátom v našom prípade nachádzajúcom sa na advokátskom preukaze za pomoci aplikácie zaručená konverzia a až následne je plnomocenstvo akceptované v inom konaní toho istého súdu. Realitou tiež je, že softvér eID klient určený pre certifikáty na občianskych preukazoch sa „bije“ so softvérom určeným pre certifikáty na advokátskych preukazoch a tak najskôr musíte zatvoriť jednu aplikáciu, aby ste mohli používať druhú aplikáciu na inom preukaze. Na potvrdenie o podanom podaní môžete čakať aj niekoľko hodín. Samotní sudcovia neraz v praxi často hovoria, že im podania odoslané elektronicky vôbec neprídu alebo ich nemajú v súdnom spise.  

Riešenie celého portálu eŽaloby pôsobí v dnešnej dobe až komicky a diletantsky a často máte pocit, že ste sa vrátili do 90. rokov minulého storočia. Cenu celého projektu vedia len kompetentní, ale určite nebol lacný. Cieľom elektronizácie služieb orgánov verejnej správy by malo byť uľahčenie celého procesu tak pre zamestnancov orgánov Slovenskej republiky ako aj pre jeho užívateľov, avšak elektronizácia v Slovenskej republike často pôsobí kontraproduktívne, neefektívne a zmätočne.        

        

Vyhotovil: V Bratislave dňa 15.05.2018

                   JUDr. Pavol Kollár, advokát a konateľ

                   Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

                   www.judrkollar.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslobodenie od súdnych poplatkov v praxi

 

Súčasná doba je veľmi turbulentná a nie každý si môže dovoliť z finančného hľadiska riešiť svoje právne problémy prostredníctvom slovenských všeobecných súdov za právnej pomoci advokátov. Na Slovensku v dnešnej dobe žije mnoho obyvateľov, ktorí nemajú žiadny pravidelný mesačný príjem alebo len zanedbateľný, ktorý im nestačí ani na pokrytie bežných životných nákladov a nie ešte na pokrytie súdnych poplatkov a iných trov súdneho konania. Zákonodarca pri koncipovaní nového Civilného sporového poriadku však nezabudol aj na ľudí s veľmi nízkym a žiadnym mesačným príjmov, resp. úplne bezmajetných z dôvodu, aby sa v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných dohôd mohli aj takto finančne znevýhodnení obyvatelia Slovenska domáhať svojho práva na nezávislom a nestrannom súde.    

Ustanovenie § 254 ods. 1 Civilného sporového poriadku umožňuje takto znevýhodneným osobám, podať návrh na oslobodenie od súdneho poplatku a „súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku ak to odôvodňujú pomery strany“, ktorá návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov podala. Za účelom uplatnenia nároku na oslobodenie od súdneho poplatku je sporová strana povinná vyplniť tlačivo uverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Oslobodenie-od-sudnych-poplatkov.aspx, z kadiaľ si ho môže každý voľne stiahnuť aj spoločne s príslušnými pokynmi pre vyplnenie. Za pozornosť stojí skutočnosť, že ani predmetné tlačivo a ani pokyny k tlačivu nepožadujú od sporovej strany, ktorá navrhuje svoje oslobodenie od súdnych poplatkov, žiadne prílohy a ani potvrdenia. Za týmto účelom v bode 10. predmetného tlačiva navrhovateľ musí  uviesť: „Čestne vyhlasujem, že všetky skutočnosti, ktoré som uviedol, sú pravdivé.“ V predmetnej veci poukazujeme na Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. mája 2012, sp. Zn. 6Sžf 38/2011: „Súd je povinný vyzvať žiadateľa o oslobodenie od súdnych poplatkov na doplnenie jeho žiadosti predložením dokladov o tvrdených skutočnostiach. Ako aj Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. októbra 2010, sp. Zn. 5 Sžo 219/2010: „Rozhodnutie o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov musí zodpovedať tomu, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo.“ V prípade, že by sa v budúcnosti preukázalo, že sporová strana, ktorá si uplatnila oslobodenie od súdnych poplatkov, ktorej bolo aj priznané oslobodenie od súdnych poplatkov, že jej majetkové a finančné pomery to neodôvodňovali, tak príslušný všeobecný súd v zmysle ustanovenia § 254 ods. 2 Civilného sporového poriadku, priznané oslobodenie od súdnych poplatkov odníme a to i spätne.

V praxi sa však samotný žiadateľ ocitá aj v situácii, keď si riadne a v zmysle zákona uplatní oslobodenie od súdnych poplatkov spoločne s vyplneným predmetným tlačivom a deklarovaním svojho príjmu, hnuteľného a nehnuteľného majetku (prípadne iných relevantných skutočností uvedených v predmetnom tlačive). V prípade, že žiadateľovi to majetkové pomery odôvodňujú a nemôže preukázať svoje tvrdenia (keďže logicky to čo niekto nemá, nemôže ani preukázať hodnovernými dôkazmi), býva zo strany príslušného súdu návrh žiadateľa zamietnutý uznesením o nepriznaní oslobodenia od súdnych poplatkov zo strany vyššieho súdneho úradníka alebo konajúceho sudcu a to bez riadneho a hodnoverného zdôvodnenia. Argumentom nie len vyššieho súdneho úradníka, ktorý žiadateľovi ako účastníkovi súdneho konania odoprel právo na podanie sťažnosti v predmetnom konaní, ale aj konajúceho sudcu prvej inštancie bolo, že sporová strana, ktorá žiadala o oslobodenie od súdneho poplatku riadne nepreukázala svoje tvrdenia dôkazmi. Navyše predmetný súdni pracovníci nerozhodovali o oslobodení od súdnych poplatkov v konaní pred súdom prvej inštancie, ale v konaní o podanom dovolaní na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Takto konajúci sudca prvej inštancie, u ktorého celý spor začne a sporová strana nie je spokojná s jeho konaním a rozhodnutím, ešte de facto protiprávne a v rozpore s rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky môže odopierať právo na spravodlivý proces každému účastníkovi konania. Stáva sa, že príslušný sudca, resp. vyšší súdny úradník, rozhodne aj bez toho, aby vyzval žiadateľa ako sporovú stranu na doplnenie konkrétnych dôkazov, ktoré môže sporová strana zabezpečiť a predložiť príslušnému súdu, ktorý rozhoduje o jeho oslobodení od súdnych poplatkov. Nie je predsa ničím nezvyčajným, že v priebehu niekoľko rokov trvajúcich súdnych sporov na Slovensku (čo nie je ničím výnimočným s poukazom na dostupné štatistiky Európskej únie), že sa niektorá sporová strana bez svojho zavinenia stane nemajetnou alebo zadĺženou, o čom svedčí nie len počet prebiehajúcich exekúcii ale aj počet osobných bankrotov a počet zlučovania obchodných spoločností na Slovensku. Obdoba sa môže stať aj pri nároku sporovej strany na oslobodenie od súdneho poplatku, keď podáva odvolanie na odvolací (krajský) súd, kedy opätovne rozhoduje o oslobodení sudca prvej inštancie, čo je z nášho pohľadu neprijateľné a nelogické.

Je možno načase, aby sa aj sudcovia zamysleli nad skutočnosťou, že aj ich každý mesačný plat pochádza od daňových poplatníkov a aj súdna moc ako zložka štátnej moci pochádza od občanov Slovenskej republiky, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo tak ako to ustanovuje Článok 2 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky.  Aj sudcovia by mali pochopiť, že nie každý občan Slovenskej republiky má taký príjem ako sudcovia a sú na Slovensku aj ľudia, ktorí každý mesiac rátajú každé euro, čo dokazujú štatistiky. Ak by tomu tak nebolo a každý by zarobil aspoň polovicu ako slovenskí sudcovia, možno vtedy by aj stratilo zmysel ustanovenie § 254 ods. 1 Civilného sporového poriadku.           

         

        

Vyhotovil: V Bratislave dňa 16.10.2017

                   JUDr. Pavol Kollár, advokát a konateľ

                   Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

                   www.judrkollar.sk

 

             

 

 

 

 

 

 

Odročenie pojednávania v zmysle CSP a OSP

 

 

Jedným s cieľov a zámerov zákonodarcu pri zákone č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) malo byť zrýchlenie súdneho konania a zamedziť prieťahom v súdnom konaní zapríčinených bezdôvodným odročovaním pojednávaní zo strany konajúceho sudcu či už z ich vlastného podnetu alebo na žiadosť jednej zo sporových strán. Ako to už býva so zákonmi na Slovensku tak jedna vec je zámer, druhá zákonné znenie a tretia aplikácia v praxi. Aj keď lepšiu právnu úpravu vo veci odročovaní pojednávaní mal priniesť nový CSP, zastávame názor, že staršia právna úprava v podobe zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) bola minimálne v praxi efektívnejšia ako súčasná právna úprava v podobe CSP.

Odročenie pojednávania bolo v OSP upravené v ustanovení § 119, pričom odročenie pripadalo do úvahy len z dôležitých dôvodov. Účastník súdneho konania bol povinný oznámiť dôvod odročenia pojednávania bez zbytočného odkladu ako sa o ňom dozvedel. Návrh na odročenie pojednávania mal obsahovať dôvod z ktorého sa navrhuje odročenie; deň kedy sa účastník o dôvode na odročenie dozvedel a kontaktný údaj na ktorý konajúci súd bezodkladne oznámil ako návrh na odročenie pojednávania posúdil. Ak bol dôvodom na odročenia pojednávania zdravotný stav účastníka konania alebo jeho právneho zástupcu, predmetný návrh mal obsahovať vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav predmetnej osoby neumožňuje účasť na pojednávaní a že nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť predmetného súdneho pojednávania vytýčeného konajúcim súdom na určitý termín. Ak konajúci súd zistil, že existuje dôležitý dôvod na odročenie  pojednávania tak bezodkladne informoval účastníkov konania o odročení súdneho pojednávania v danom termíne. Do OSP bolo podporne k ustanoveniu § 119 novelou pridané ustanovenie § 147a, ktoré umožňovalo účastníkom konania a ich právnym zástupcom uplatňovať si nároky za odročenie pojednávania od protistrany, ktorá odročenie pojednávania zapríčinila. V prípade ak bolo zo strany konajúceho súdu rozhodnuté o odročení pojednávania na základe žiadosti účastníka konania z dôležitého dôvodu na jeho strane, ktorý zavinil alebo je výsledkom náhody, druhý účastník konania, ktorý na pôvodne vytýčený termín pojednávania sa dostavil pred konajúci súd, mal právo požadovať od protistrany ktorá odročenie spôsobila sumu vo výške 15 EUR. Ak bol účastník zastúpený advokátom, ktorý sa dostavil na pojednávanie pred konajúci súd, hoci bolo odročené z dôvodu na strane zástupcu protistrany, ktorý bol advokátom, mal právo požadovať sumu vo výške 100 EUR od účastníka konania, ktorý bol predmetným advokátom zastúpený. Po zavedení ustanovenia § 147a OSP do praxe dochádzalo minimálne k odročovaniu pojednávaní zo strany účastníkov konania alebo ich právnych zástupcov. Väčšinou dochádzalo k odročovaniu pojednávaní v danom čase len z dôvodov na strane konajúceho sudcu z dôvodu ich pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu čerpania ich dovolenky. Uvedené právne opatrenie malo za následok urýchlenie celého súdneho konania za predpokladu, že konajúci súd, resp. sudca konal tak ako mal, čím dochádzalo k väčšine prieťahov v súdnom konaní zo strany konajúceho súdu, resp. sudcu.

Nová právna úprava pre odročovanie pojednávania obsiahnutá v ustanovení § 183 CSP, hoci mala celý proces súdneho konania urýchliť a zamedziť zbytočným prieťahom v súdnom konaní, sa v praxi javí ako úplne kontraproduktívna voči jej pôvodnému zámeru a cieľu. Zákonodarca či už vedome alebo nevedome pozabudol na hodnoverné preukazovanie dôležitého dôvodu pre odročenie pojednávania a celkovo pozabudol na implementáciu obsahu obsiahnutého v ustanovení § 147a OSP. Výsledkom, ktorý je obsiahnutý v ustanovení § 183 CSP je, že zákonodarca sa v danej problematike obmedzil len na veľmi všeobecnú úpravu dôvodov pre odročenie pojednávania a poskytol tak nie len súdom, ale aj všetkým účastníkom súdneho konania možnosť pre takmer akýkoľvek dôvod pre odročenie, ktorý navyše nemusí byť ani relevantne preukázaný a v praxi sa čoraz častejšie stáva, že konajúcemu súdu, resp. sudcovi pre odročenie pojednávania stačí akýkoľvek navrhnutý dôvod zo strany účastníka súdneho konania, a to aj bez akéhokoľvek ďalšieho písomného dôkazu preukazujúceho daný dôvod. Za účinnosti OSP sa v praxi k žiadosti o odročenie prikladali aj lekárske potvrdenia alebo potvrdenie o zakúpení letenky a kedy bola zakúpená, či pred vytýčením pojednávania alebo po ňom. V praxi podľa CSP sa stretávame s tým, že konajúci sudcovia vytýčené pojednávanie odročia bez akéhokoľvek potvrdenia len na základe nepodloženej žiadosti o odročenie pojednávania. Stretli sme sa v praxi, že boli odročené pojednávania z dôvodu dovolenky, svadby alebo liečenia či už účastníka konania alebo jeho právneho zástupcu, ktoré konajúci sudcovia akceptovali ako dôležitý dôvod na odročenie pojednávania v zmysle ustanovenia § 183 CSP, pričom ani nemali k dispozícii žiadne potvrdenie o tvrdenej skutočnosti a ani to, či predmetná skutočnosť nastala pred vytýčením termínu pojednávania zo strany konajúceho súdu alebo až následne po vytýčení termínu pojednávania s cieľom robiť obštrukcie a/alebo bezdôvodne prieťahy v prebiehajúcom súdnom konaní. Právna úprava podľa CSP umožňuje odročiť pojednávanie len z dôležitých dôvodov, pričom pojednávanie môže byť odročené len vtedy, ak sporová strana alebo jej zástupca  sa nemôže z dôležitého dôvodu dostaviť na pojednávanie a nemožno od nich žiadať, aby sa na predmetnom pojednávaní nechali zastúpiť. Advokát by sa mal nechať vždy zastúpiť iným advokátom ak sa nemôže dostaviť na vytýčený termín pojednávania, okrem dôvodu, ktorý nastal krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, keď sporová strana ktorú zastupuje odôvodnene trvá na zastúpení týmto advokátom. Sporová strana má povinnosť oznámiť dôvod odročenia konajúcemu súdu bezodkladne ako sa ho dozvedela. Následne konajúci súd bezodkladne buď rozhodne o odročení pojednávania alebo upovedomí sporovú stranu, ktorá navrhovala odročenie pojednávania, že ňou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý. Konajúci súd v zmysle CSP k danej problematika dostal aj kompetenciu, že na ďalšie návrhy na odročenie pojednávania nebude prihliadať ak sa následne uvedené dôvody odročenia pojednávania nepreukázali alebo ich nemožno považovať za dôležité.

Hoci sa navonok nová právna úprava pre odročenie pojednávania v prebiehajúcom súdnom konaní podľa CSP javí tvrdšie štylizovaná ako právna úprava, ktorá bola obsiahnutá v OSP, v praxi sa všetko zatiaľ v danej problematike ukazuje kontraproduktívne. Je teda osobnou vecou každého konajúceho sudcu čo on považuje za dôležitý dôvod na odročenie pojednávania a druhá sporová strana sa len musí ticho prizerať ľubovôli konajúceho sudcu. Uvedená právna úprava podľa zákonodarcu mala za cieľ urýchliť priebeh súdneho konania a zamedziť bezdôvodným obštrukciám sporových strán a zamedziť bezdôvodné prieťahy v súdnom konaní, no v praxi sa aplikuje oveľa benevolentnejšie než bola právna úprava obsiahnutá v ustanoveniach § 119 a § 147a OSP. Záverom tiež poukazujeme na nález ÚS SR so spis. zn. č. I. ÚS68/1998 z 13.01.1999, ktorého obsahom je, že ani sama kolízia dvoch pojednávaní toho istého účastníka, resp. jeho zástupcu v tom istom termíne na rozdielnych súdoch nie je bez ďalšieho dôvodom na odročenie pojednávania. Sporovým stranám tak ostáva len dúfať, že noví vymenovaní sudcovia budú prispievať profesionálnejšie k predmetnej problematike a prispejú k lepšiemu obrazu o stave slovenského súdnictva než bol ten, ktorý bol v apríli 2017 zverejnený v porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície pre všetky členské štáty EÚ, kde slovenská justícia dominovala takmer vo všetkých kategóriách na posledných možných priečkach zo všetkých členských štátov EÚ.               

         

Vyhotovil: V Bratislave dňa 01.05.2017

                   JUDr. Pavol Kollár, advokát a konateľ

                   Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

                   www.judrkollar.sk

 

 

 

Stav súdnictva Slovenskej republiky podľa porovnávacieho prehľadu EÚ

 

Dňa 10.04.2017 Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície pre všetky členské štáty EÚ za rok 2017. Jedným s cieľov predmetného prehľadu bolo zameranie sa na fungovanie justičných systémov v rámci členských štátov EÚ. Komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť uviedla, že efektívne justičné systémy majú význam z hľadiska prehĺbenia dôvery v to, že na jednotnom trhu panuje prostredie, ktoré je priaznivé pre podniky a investície. Ďalej uviedla, že nezávislý a dobre fungujúci systém je základným pilierom každej demokracie. Trošku zarážajúcou skutočnosťou je, že hoci je prehľad vyhotovený v roku 2017 všetky grafy v ňom uvedené sú z rokov 2010 až 2015, čo jednak poukazuje na neefektívny mnohopočetný úradnícky aparát EÚ a jednak nemáme k dispozícii štatistické údaje za rok 2016, kedy už bola vo funkcii nová Ministerka spravodlivosti SR a mohli sme by sme si jednoducho pozrieť aj jej prípadné reformy v rámci fungovania slovenskej justície. Podľa dostupných grafov však môžeme s určitosťou povedať, že jej predchodca bol skúpy nie len na slovo, ale aj na reformy, ktorými sa mal zefektívniť výkon justície.  

Slovenská republika sa ako členský štát EÚ zapojil svojimi štatistikami do predmetného prehľadu a výsledok efektivity slovenského súdnictva 28 rokov po nežnej revolúcii je žalostný. Slovenská justícia sa zase raz zapísala do svetovej histórie a svetových médií na prvom mieste, žiaľ od konca. Najmenej civilných sporov bolo na Slovensku evidovaných v roku 2015, keď bolo evidovaných 9,9 sporov na 100 obyvateľov. Na Slovensku trvalo v roku 2015 vyriešenie civilného sporu v priemere 401 dní na súde prvej inštancie. Pre porovnanie v roku 2010 to trvalo 364 dní a v roku 2014 524 dní. V Luxemburgu trvá priemerne vyriešenie civilného sporu súdom prvej inštancie 86 dní, čím si Slovensko zaslúžilo 3. miesto od konca. Ľudia z právnej praxe sa tiež určite ironicky pousmejú nad oficiálne zverejnenými údajmi o dĺžke trvania súdneho sporu pred súdom prvej inštancie, pretože reálne čísla sú odhadom v priemere asi dvojnásobné. Štatistiky uvádzajú, že dĺžka trvania vyriešenia správneho sporu v roku 2015 bola na Slovensku bola 374 dní, pričom v roku 2010 to bolo len 66 dní a v roku 2013 zase 746 dní. Počet nevyriešených civilných sporov na slovenských súdoch prvej inštancie v roku 2015 bol 6,8 prípadov na 100 obyvateľov. Pre  porovnanie v roku 2010 to bolo 5,5 nevyriešených prípadov na 100 obyvateľov a v roku 2013 7,5 nevyriešených prípadov na 100 obyvateľov. Štatistiky ohľadom priemernej dĺžky trvania predbežného opatrenia (neodkladného opatrenia) za rok 2015 Slovensko nezverejnilo svoje údaje, čím skončilo na poslednom mieste, pričom v Litve trvalo priemerne 7 dní a v Českej republike priemerne 29 dní. Slovensko sa úspešne nezúčastnilo, asi pre istotu, ani štatistiky dôvodov používania a nepoužívania informačných a komunikačných technológií medzi súdmi a právnikmi. Aj keby sa Slovensko na predmetnej štatistike zúčastnilo, vzhľadom na značne vynaložené finančné prostriedky, ktoré smerovali do elektronizácie verejnej správy, výsledky predpokladáme by v porovnaní s inými členskými štátmi neboli príliš pozitívne. Koniec koncov používatelia služieb verejnej správy SR vedia o jej funkčnosti a spoľahlivosti svoje a prevažne nič pozitívne. Štatistiky ďalej uvádzajú, že celkové náklady na slovenské súdy ako percento hrubého domáceho produktu (HDP) je vo výške 0,3 % ročne, čo Slovensko umiestnilo na 12. priečku z členských štátov EÚ. Pre porovnanie v Bulharsku sú celkové náklady vo výške 0,7 % z HDP a vo Francúzsku vo výške 0,2 % z HDP. V štatistike o počte sudcov na 100.000 obyvateľov má Slovensko údaj v roku 2015 o 24 sudcoch na 100.000 obyvateľov. Pre porovnanie uvádzame, že Chorvátsku je 44 sudcov na 100.000 obyvateľov, pričom vo Veľkej Británii to sú 3 sudcovia na 100.000 obyvateľov a vo Francúzsku a Taliansku sa počet sudcov pohybuje približne na úrovni 11 sudcov na 100.000 obyvateľov. Celkové náklady na súdy na Slovensku v roku 2015 predstavovali sumu 48 EUR na jedného obyvateľa (a každým rokom rastie), pričom pre porovnanie v Rumunsku je to suma 29 EUR na jedného obyvateľa a vo Veľkej Británii je to suma 157 EUR na jedného obyvateľa. Z uvedeného môžeme konštatovať, že chybou slovenskej justície pravdepodobne nie je nízky počet sudcov ako sa to často uvádza v médiách zo strany predstaviteľov štátu a zástupcov sudcov, ale najmä v neefektivite fungovania celej slovenskej justície ako celku. V štatistike o sudcoch ktorí sa zúčastňujú na školeniach v oblasti práva EÚ alebo v oblasti práva iného členského štátu EÚ, Slovensko je opätovne takmer na konci štatistiky, uviedlo len údaj 8% sudcov. Pre porovnanie Slovinsko uviedlo údaj 85% sudcov a Rumunsko 48 % sudcov. V štatistikách o akomkoľvek ďalšom vzdelávaní sudcov v oblastiach  rozhodovania (0 %), IT zručností (14%), manažmentu súdu (25%) a sudcovskej etiky (61%) sa Slovensko umiestnilo na  4. mieste od konca. Štatistika o hlavných dôvodoch prečo verejnosť vníma nedostatok nezávislosti súdov sa za Slovensko, zase na poslednom mieste, uvádza 34 % za to, že postavenie sudcov dostatočne nezaručuje ich nezávislosť; 41 % za to, že sudcovia majú nátlak z ekonomických alebo iných špecifických záujmov a 44% za to, že sudcovia majú nátlak zo strany vlády a politikov. Z pohľadu spoločností (právnických osôb) bol názor reprezentovaný nasledovne 33%, 47% a 55%. Nie je nám známa informácia,  z akých oblastí spoločenskej štruktúry a v akom veku boli opýtaní respondenti, avšak zastávame názor, že jedným z hlavných a aktuálnych problémov v slovenskej justícií je až priveľmi vysoká nezávislosť sudcov, ktorí si užívajú ešte imunity a reálne nenesú žiadnu personálnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia. V prípade, že by sa zaviedla personálna zodpovednosť sudcov za ich rozhodnutia, eventuálne ak by boli sudcovia volení odbornou verejnosťou na určité časové obdobie s možnosťou doživotnej straty možnosti byť opätovne zvolení za sudcu, sme toho názoru, že uvedené opatrenia by priamo úmerne po ich zavedení zvýšili a zlepšili jednak odbornosť slovenských súdov, ako aj skrátili dĺžku trvania súdneho konania, ktoré súd často bezdôvodne a nehospodárne predlžuje práve konaním zo strany sudcov, pričom je jedno z akej ich osobnej pohnútky. Štatistiky tiež uvádzajú, že približne 60% slovenských sudcov boli v roku 2015 ženy. V odbornej verejnosti sa čoraz častejšie stretávame s názormi, že počet sudcov – žien v justícii by mal byť regulovaný alebo eliminovaný vzhľadom na biologické potreby ženy – matky a vzhľadom na ich nestabilné emočné rozhranie, ktoré ma vplyv nie len na dĺžku a priebeh konania ale aj na objektivitu rozhodnutia. V štatistike o vnímaní nezávislosti súdov a sudcov medzi spoločnosťami za rok 2016 sa Slovensko ukážkovo umiestnilo na poslednej priečke zo všetkých členských štátov EÚ. Identicky sa Slovensko umiestnilo na poslednej priečke zo všetkých členských štátov EÚ v štatistike o vnímaní nezávislosti súdov a sudcov medzi širokou verejnosťou za rok 2016. Uvedené štatistiky vytvárajú o Slovensku veľmi negatívnu a globálnu reklamu o podnikateľskom prostredí Slovenska a vymožiteľnosti práva na Slovensku v očiach nie len obyvateľov Slovenska, z ktorých daní je celá neefektívne fungujúca justícia financovaná, ale aj v očiach potenciálnych zahraničných partnerov a investorov Slovenska. Musíme skonštatovať, že by sme radi videli na akom mieste by sa slovenská justícia umiestnila nie len v rámci členských štátov EÚ, ale globálne. Klamlivé ilúzie si však nerobíme ako by asi Slovensko dopadlo v takejto štatistike. Poslednej štatistike sa uvádza názor World Economic Forum na vnímanie nezávislosti súdnictva, ktoré Slovensko opätovne umiestnilo na poslednej možnej priečke zo všetkých členských štátov EÚ.

Na záver nelichotivých ale objektívnych štatistických údajov EÚ o stave slovenskej justície by sa mali zrejme kompetentné a zodpovedné osoby za vedenie a smerovanie justície zrejme viac zamerať na konštruktívne zlepšenie postavenia Slovenska v oblasti justície tak, aby to zlepšenie objektívne vnímali aj občania aj spoločnosti podnikajúce v Slovenskej republike.

                   

Vyhotovil: V Bratislave dňa 29.04.2017

                   JUDr. Pavol Kollár, advokát a konateľ

                   Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

                   www.judrkollar.sk

 

 

     

 


 

 


 

 

 

 

 

                      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 _______________________________________________________________________________________

Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,           Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                            Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                        Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                        Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,              

vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                 
vokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                          Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát,                       

            Advokát,      Advokát,               Advokát,             Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                   

  Advokát,            Advokát,             Advokát,                Advokát,                          

          Advokát,       Advokát,               Advokát,                  Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,                   

       Advokát,          Advokát,      Advokát,         Advokát,           Advokát, Advokát,               Advokát,            Advokát,                Advokát,                     

          Advokát,           Advokát,                Advokát,              Advokát,                    Advokát,                   

   Advokát,           Advokát,       Advokát,         Advokát,             Advokát,              

              Advokát,                Advokát,     Advokát,         Advokát,   Advokát,                        

  Advokát,          Advokát,       Advokát,              Advokát,         Advokát,